Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Honk en Softbal vereniging RCH Pinguins vindt de zorg voor een veilige (sport)omgeving voor iedereen en in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel.

Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die wij als vereniging kunnen nemen om de kans op Seksuele Intimidatie binnen onze vereniging te verkleinen. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan met kinderen een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Daarom is op 01-12-2023 door het bestuur besloten om van álle vrijwilligers, trainers en coaches die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen bij hsv RCH Pinguins een VOG te vragen.
Iedere begeleider, coach of vrijwilliger en met jeugd werkt, moet ingeschreven staan als lid bij de vereniging.

BELANGRIJK!!!! Wat te doen met de ontvangen VOG

Wanneer een lid van RCH Pinguins waarvoor een VOG is aangevraagd, de VOG heeft ontvangen dat is het niet nodig het bestuur hiervan een kopie in welke vorm dan ook te overhandigen voor archief. VOG’s worden niet bewaard door de vereniging. Wat wel bewaard wordt is een lijst van namen voor wie VOG is aangevraagd, en deze akkoord zijn bevonden en zijn ingezien.
De reden dat wij geen VOG in archief op slaan is, dat de VOG van de persoon zelf  is. Daarnaast is het onverstandig VOG’s digitaal te versturen naar derden, dit i.v.m. gevaar op  privacy schending.

Vetrouwenscontactpersoon VCP

Met een vertrouwenscontactpersoon  kan ieder ongewenst en grensoverschrijdend gedrag worden besproken. Hij of zij luistert en denkt mee. De vertrouwencontactspersoon van RCH Pinguins is Lonneke Akkerman bereikbaar via 06 – 28 41 73 69.

Gedragsregels

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan. Grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie worden niet getolereerd.

Onderstaande gedragsregels zijn gericht op trainers/coaches/begeleiders/kaderleden (verder begeleider genoemd) en maken ook deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond KNBSB. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. Deze gedragsregels zijn opgesteld voor begeleiders in de sport aangezien uit cijfers blijkt dat plegers veelal begeleiders zijn en slachtoffers veelal sporter.

 

Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie in de sport

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (om te bewegen). De sporter moet als mens worden gerespecteerd. Er mag geen onderscheid worden gemaakt naar of nadruk worden gelegd op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd, lichamelijke kenmerken of burgerlijke staat. Dat betekent dat de sporter zich zowel tijdens het sporten maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in de kleedruimtes, veilig moet voelen en het gevoel moet hebben dat hij zich -letterlijk -vrij kan bewegen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding staan tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels door iedereen die betrokken is bij de sporter worden nageleefd. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. Dit betekent dat de begeleider ook alert moet zijn op gedragingen die niet direct seksueel intimiderend zijn, maar wel als grensoverschrijdend worden ervaren.

Hoe te handelen bij overschrijding van de regels?

Als je grensoverschrijdend gedrag signaleert, dien je maatregelen te nemen. Wat kun je doen?

 1. De betreffende persoon op zijn gedrag aanspreken.
 2. De vertrouwencontactspersoon (zie hierboven) en/of het bestuur inlichten (in overleg met het slachtoffer).
 3. Een van de vertrouwencontactspersonen van RCH Pinguins of KNBSB inlichten (in overleg met het slachtoffer).
 4. Het slachtoffer wijzen op het NOC*NSF meldpunt seksuele intimidatie in de sport en op de mogelijkheid van het krijgen van ondersteuning van de NOC*NSF vertrouwenspersonen via Centrum Veilige Sport
 5. Aangifte doen bij de politie (in overleg met het slachtoffer) indien er een strafbaar feit is gepleegd

Algemene gedragscodes RCH Pinguins

Er zijn normen die voor iedereen gelden. Deze zijn:

 1. Respecteer de regels van de honk- en softbalsport.
 2. Respecteer de mede- en tegenstander binnen het honk- en softbal.
 3. Behandel alle deelnemers in het honk- en softbal gelijkwaardig.
 4. Gebruik geen (fysiek, mentaal en verbaal) geweld bij het honk- en softbal.
 5. Samen staan voor een faire beoefening van de honk- en softbalsport.

Sporters

 1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders.
 2. Speel volgens de bekende of afgesproken honk- en softbalregels.
 3. Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk.
 4. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechters. Wanneer er problemen ontstaan, bespreek dat dan na de wedstrijd, niet alleen met je eigen teamleden, maar ook met de tegenstander en scheidsrechters, en probeer er samen verbetering in te brengen.
 5. Beïnvloed de scheidsrechters niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden.
 6. Laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 7. Toon respect voor je tegenstander ook na een overwinning.
 8. Wens de tegenstander geluk met het behaalde succes als je zelf de verliezer bent.
 9. Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn of de club aan te moedigen ook onsportief te spelen of op te treden.
 10. Wijs je medespelers, maar ook de tegenstander, gerust op onsportief of onplezierig gedrag.
 11. Heb de moed om je eigen fouten of tekortkomingen met anderen te bespreken, bijvoorbeeld met je coach, je leider, je teamgenoten of je ouders.
 12. Respecteer het werk van al die mensen (bestuur, vrijwilligers, trainers, coaches, scheidsrechters en jury) die ervoor zorgen dat in honk- en softbal mogelijkheden bestaan te trainen en wedstrijden te spelen. Dit is namelijk niet zo vanzelfsprekend.

Ouders en verzorgers

 1. Forceer uw kind niet, wanneer het geen interesse toont, om deel te nemen aan hethonk- of softbal.
 2. Bedenk dat kinderen honk- en softballen voor hun plezier en niet alleen voor het plezier van anderen.
 3. Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen. Regels die een goede spelleider zal aanpassen aan de mogelijkheden van de kinderen.
 4. Leer uw kind dat eerlijke pogingen net zo belangrijk zijn als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
 5. Verander een nederlaag in een overwinning door uw kind te helpen te werken aan een grotere vaardigheid en het worden van een goede honk- en softballer/balster. Maak het kind nooit belachelijk en geef het geen uitbrander als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 6. Bedenk dat kinderen het beste Ieren door na te doen. Moedig goed spel van beide teams aan.
 7. Val een beslissing van een scheidsrechter e.d. niet in het openbaar af en trek nooit de integriteit van dergelijke personen in twijfel.
 8. Ondersteun alle pogingen om verbaal en fysiek misbruik tijdens honk- en softbalactiviteiten door de jeugd te voorkomen.
 9. Erken de waarde en het belang van vrijwilligers (trainers, begeleiders, scheidsrechters). Zij geven hun tijd en kennis om het honk- en softballen van uw kind mogelijk te maken.

Toeschouwers

 1. Denk eraan dat de jeugd voor haar eigen plezier deelneemt aan de honk- en softbalsport. De jeugd doet dit niet voor uw vermaak, noch zijn de honk- en softballers/sters miniprofs.
 2. Gedraagt u zich op uw best. Vermijd het gebruik van grove taal en het beledigen of belagen van spelers, trainers, scheidsrechters en officials.
 3. Geef applaus bij goed spel van zowel uw eigen team als van het gast team of andere deelnemers aan een wedstrijd.
 4. Toon respect voor tegenstanders/tegenspelers en scheidsrechters. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn.
 5. Maak een kind nooit belachelijk en scheld het niet uit als het een fout maakt gedurende een wedstrijd of training.
 6. Veroordeel elk gebruik van geweld en agressie rondom wedstrijden.
 7. Respecteer de beslissing van de scheidsrechter.
 8. Moedig de jongeren altijd aan om zich aan de spel-/wedstrijdbepalingen te houden.
 9. Zorg ervoor dat u w gedrag sportief is. “Goed voorbeeld doet goed volgen”.
Nieuws
Aanmelden jeugdkamp 2024

Je kunt je middels het aanmeldformulier aanmelden voor het jeugdkamp op 6 en 7 juli a.s.

Inschrijfformulier jeugdkamp 6 en 7 juli a.s.

Het jeugdkamp, wat jarenlang een traditie was, keert weer terug bij RCH Pinguins. Aanvang: Zaterdag 6 juli om 11:00 uur Einde: Zondag 7 juli om 13:30 uur. Deelname aan het toernooi kost €10,- per persoon en kan worden afgerekend bij de bar in de kantine.

Naam(Vereist)
Voer een nummer in van 6 tot 18.

Zaterdag 6 juli

Tijd Wat
11:00 uur Ontvangst/uitleg
11:15 uur Teams maken
11:30 uur Inrichting tent
12:30 uur Lunch Pannenkoeken
14:00 uur Wedstrijd kijken H1 + Clinic
16:00 uur Vlag maken/Oefenen Bonteavond
18:00 uur Diner
20:00 uur Bonte avond
22:00/22:30 uur Slapen

Zondag 7 juli

Tijd Wat
09:00 uur Ontbijt
10:00 uur Warming UP
10:30 uur Mix Beeballtoernooi
12:00 uur Lunch Prijsuitreiking RCH got Talent Fair Play prijs Toernooi Netjes eten/opruimen Mooiste vlag
13:00 uur Slidings
13:30 uur Einde

Wat heb je nodig?

Slaapzak

Kussen

Luchtbed

Kleding dat vies kan worden

Honkbalkleding/Hanschoen etc..

Handdoek/toilet spullen

Goed humeur

6 juni 2024
Nieuws
Nieuws
Meubulair

Wat hebben we als club toch een groot aantal toppers als vrijwilligers. Het meubilair langs het veld wordt er met gerecyclde materialen steeds mooier op. Eerst waren de in slechte staat verkerende banken voor het terras al vervangen en met overige stukken hout zijn er nu nieuwe banken gefabriceerd links van de thuis-dugout. Verder komt ons clubhuis ook zo langzamerhand zichtbaar in de nieuw verf zodat het hout ook weer jaren mee kan en het er weer strak uit ziet. Dankzij Nieuwenhuis Schilderwerken.

Op het veld kunnen we nu prachtig ons RP logo op het gras spuiten met krijtverf mbv een spuitmal.

 

1 mei 2024