BARREGELEMENT RCH-PINGUINS

Wettelijke bepalingen

Alcohol verstrekking

▪ Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

De verstrekker van alcohol dient de leeftijd van de aspirant-koper vast te stellen middels een legitimatie, tenzij de betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt (ouder dan 25 jaar).

De bardienst houdt toezicht op het doorgeven van alcoholische dranken aan minderjarigen.

▪ Sterke drank mag niet geserveerd worden.

Geen alcoholhoudende drank wordt vertrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

Het is niet toegestaan om alcoholhoudende dranken te verstrekken aan dronken personen.

Het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Boetes voor het niet goed naleven van de wettelijke bepalingen komen voor rekening van de gebruiker.

Huis- en gedragsregels

Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op en rondom de velden.

Er wordt geen alcohol geschonken aan: jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens uitoefening van hun functie.

Barvrijwilligers drinken geen alcohol achter de bar gedurende hun bardienst.

Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen mogen uit de kantine worden geweerd door de dienstdoende barvrijwilliger. Indien de persoon niet luistert dient de politie te worden gebeld Het is niet toegestaan om glaswerk mee te nemen naar het veld, hierdoor geldt dat er gebruik gemaakt dient te worden van plastic.

Roken is verboden in de kantine, kleedkamers en op het sportveld.

Barvrijwilligers

▪ Zijn ten minste 18 jaar oud.

Zijn bekend met het barregelement, die tijdens de Algemene Ledenvergadering is toegelicht en te vinden is op de website en in de kantine.

Staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd en zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

Taken en verantwoordelijkheden barvrijwilligers

Er worden alleen consumpties vertrekt tegen tarieven volgens de geldende prijslijst.

De dienstdoende barvrijwilliger heeft recht maximaal 1 alcoholvrije consumptie per 1,5 uur zonder betaling, welke geregistreerd moeten worden. Andere consumpties worden afgerekend volgens de geldende prijslijst.

De dienstdoende barvrijwilliger mag een scheidsrechter één consumptie geven zonder betaling. Andere consumpties worden afgerekend volgens de geldende prijslijst.

▪ De bar wordt niet onbeheerd gelaten tijdens de bardienst.

De dienstdoende barvrijwilliger zorgt ervoor dat er geen derden achter de bar komen, tenzij zij/hij zelf om assistentie heeft gevraagd.

▪ De dienstdoende barvrijwilliger ziet er op toe dat er geen kinderen achter de bar komen.

De barvrijwilliger die de laatste dienst op een dag heeft zorg er voor dat de bar ordelijk en opgeruimd wordt achtergelaten. Hierbij worden de koelkasten aangevuld. Ook is de barvrijwilliger verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de kantine.

Barvrijwilligers zijn bevoegd 30 minuten na een gespeelde wedstrijd kantine te sluiten. Uiterlijk sluiten om 23.00 uur.

Handhaving, klachtenprocedure en sancties

Gegronde klachten over de toepassing van het barregelement dienen ter kennis te worden gebracht bij het bestuur.

Het bestuur zal actie ondernemen bij een overtreding van (één) van de regels uit dit regelement.

Nieuws
Nieuws
Openingday en Reunie 2024

Openingday bij RCH Pinguins op zaterdag 13 april. Het eerste speelt dan zijn eerste thuiswedstrijd tegen UVV. Maar ook zal als deel van ons prachtige jubileum jaar de Reunie plaatsvinden. Deze begint dan om 1 uur zal de ook de rest van de dag duren. Voor de jeugd is er een stormbaan en kan er kennis gemaakt worden met de helden uit ons verleden. Meet the Legends. Met Muziek, een Loterij en een BBQ, verwachten we een fantastische start van het nieuwe seizoen en ons Jubileumjaar. Kom je ook?

 

24 februari 2024
Nieuws
Nieuws