Beleidsplan 2020-2024

1 Voorwoord

Graag presenteert het bestuur RCH-Pinguins het beleidsplan voor de komende jaren. In dit beleidsplan komt naar voren wie en wat wij als vereniging zijn en waar wij met z’n allen naar toe willen. De huidige stand van zaken wordt geschetst. En de thema’s waar het bestuur en iedereen die bereid is te helpen zich de komende vijf jaar in zullen gaan verdiepen.

Als laatste worden de doelstellingen geformuleerd. De doelstellingen vormen een checklist voor de ontwikkelingen in de komende jaren binnen de vereniging. Met dit nieuwe beleidsplan hebben de leden en het bestuur handvatten om gestructureerd te werken aan een gezonde en sportieve toekomst van de vereniging RCH-Pinguins.

Het bestuur bedankt iedereen die heeft meegeholpen met en/of heeft meegedacht aan dit beleidsplan en de geformuleerde doelstellingen.

Natuurlijk bij voorbaat dank aan iedereen die zich de komende periode bezig gaat houden met de ontwikkeling van ONZE vereniging!

2. Visie en Missie

Visie

RCH- Pinguins wil een sportief en financieel gezonde familievereniging zijn. De vereniging biedt honkbal en softbal op top- en breedtesport niveau waarbij plezier en presteren worden gecombineerd. De club is toegankelijk voor iedereen.

Missie

Het laagdrempelig aanbieden van beoefening van de honkbal- en softbalsport aan haar leden op top- en breedtesportniveau. De beoefening van sport, honkbal en softbal in het bijzonder, stimuleren in Heemstede en omgeving. Het jaar rond aanbieden van activiteiten voor alle leeftijden (8-88) die het verenigingsleven stimuleren. Hierbij zijn de bewaking van de kernwaarden plezier, presteren, open en transparant en maatschappelijk betrokken belangrijk.

3. Inleiding Beleidsplan 2020-2024

In 2016 hebben de leden van RCH-Pinguins in de ledenvergadering het beleidsplan 2017-2019 aangenomen. Het bestuur heeft in dit beleidsplan haar visie op de toekomst van de vereniging beschreven. Het beleidsplan 2017-2019 is nu aan een vervolg toe: beleidsplan 2020-2024

De afgelopen jaren is het beleid binnen de vereniging mede bepaald door het toekomstbeeld uit dit beleidsplan 2017-2019. Commissies, bestuur, kortom wij als leden, zijn aan de slag gegaan om gezamenlijk te werken aan een gezonde en sportieve toekomst van RCH-Pinguins.

Naast de hectiek van alle dag, is het goed om stil te staan bij:

 de vaststelling waar we als vereniging gekomen zijn

 de vraag waar we naartoe willen in de komende jaren.

Dit bepaalt de richting waarin de vereniging zich ontwikkelt en de acties de we als leden van de vereniging moeten nemen om dichter bij “de stip aan de horizon” te komen.

Het bestuur bedankt iedereen die zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor de vereniging. Want met elkaar heeft iedereen bijgedragen aan het floreren van onze vereniging, het plezier onder de leden en allen die we als gast ontvangen en de kwaliteit van de sportprestaties.

We nodigen iedereen uit om zich naar eigen kunnen en mogelijkheden te blijven inzetten voor het gedachtegoed van RCH-Pinguins. Een vereniging van en voor de leden.

4 Vereniging met een V

Bij de oprichting is bepaald dat RCH-Pinguins een vereniging is die tot doel heeft om de soft- en honkbalsport te faciliteren. In de afgelopen jaren heeft de opdracht om de leden te verenigen ruim aandacht gekregen. Naast aandacht voor de ontwikkeling van de sport, leeft de vereniging als ontmoetingsplaats voor de leden mede door de centrale plaats die ons clubhuis inneemt. Van oudsher is RCH-Pinguins een plek waar veel mensen mooie herinneringen aan bewaren.

De vereniging heeft zich de afgelopen periode verder ontwikkeld tot een stabiele vereniging. De leden en de gasten die we ontvangen herkennen de unieke plek die RCH-Pinguins inneemt. We beschikken over een goed complex in Heemstede. Ook de betrokkenheid en warmte van de leden voor elkaar en de sport, blijven herkenbaar. RCH-Pinguins is een vereniging van en voor haar leden. Naast de aandacht voor de sportieve prestaties, is er een grote mate van sociale samenhang onder de leden en de gasten.

In 2019 is een groep betrokken leden gestart met het ontwikkelen van een duurzame vereniging. Werkgroepen zijn aan de slag om de ideeën in concrete acties om te zetten.

Zorgelijk is de ontwikkeling van het ledenaantal. Door het teruglopen van het ledenaantal staan de inkomsten uit contributie onder druk. Ondanks deze ontwikkeling kon in de afgelopen jaren de financiële situatie stapsgewijs verbeterd worden. Dit heeft natuurlijk gevolgen gehad aan de kosten- en dus servicekant. Hierbij is niet getoornd aan de beschikbaarheid van voorzieningen en materialen, welke leden bij het lidmaatschap van RCH-Pinguins mogen verwachten.

In 2019 is de financiële situatie door een genereuze gift in één klap opgeklaard. Om een duurzame toekomst te garanderen zal in de begroting een neutrale balans gevonden moeten worden tussen de jaarlijkse inkomsten en uitgaven waar het lidmaatschap “recht” op geeft.

De financiële reserve die we hebben moet duurzaam aangewend worden. Uitgaven uit de reserve dienen als investering gezien te worden. Investeringen moeten bijdragen aan het verbeteren van de continuïteit van de vereniging op (middel)lange termijn (groei ledenaantal, vermindering vaste lasten). Kortom uitgaven boven het normale voorzieningenniveau van de vereniging dienen een toekomstig rendement te hebben. Binnen het bestuur heeft het bestuurslid fondszaken “van-Eeden-gelden” de taak om dit te bewaken.

Beslissingen over deze “van Eeden projecten” worden voorgelegd aan de ledenvergadering.

De soft- en honkbalsport is een seizoensgebonden activiteit. Dit heeft gevolgen voor de samenhang van de leden en de inkomsten in het winterseizoen. We moeten onderzoeken welke activiteiten ontwikkeld kunnen worden, om de vereniging meer stabiliteit te geven gedurende het hele jaar. Uitgangspunt hierbij is dat de nieuwe activiteiten bijdragen aan het bestaansrecht van de vereniging RCH-Pinguins.

5 Kernwaarden

In het beleidsplan 2017-2029 zijn een aantal kernwaarden beschreven. Deze kernwaarden vormden de afgelopen jaren het uitgangpunt voor het handelen binnen de vereniging, bij de afwegingen voor het nemen van beslissingen en voor de activiteiten die zijn ontwikkeld.

De kernwaarden waren:

 1. Plezier
 2. Presteren
 3. Open en transparant
 4. Maatschappelijk betrokken.

Deze waarden blijven onverminderd in stand. Wel hebben we een verdere detaillering gegeven aan deze kernwaarden.

Hoewel geen kernwaarde maar een voorwaarde, willen we hier vaststellen dat de vereniging financieel stabiel is. Het uitvoeren van alle activiteiten kan alleen duurzaam succesvol zijn als RCH-Pinguins zijn herwonnen financiële basis blijft houden. Bij alle beslissingen en ontwikkelde activiteiten zal deze randvoorwaarde meegenomen worden

De aangescherpte kernwaarden in het beleidsplan 2020-2024 zijn:

 1. Plezier, vriendschap, veiligheid en geborgenheid
 2. Presteren, passie en persoonlijke ontwikkeling
 3. Open, transparant en onvoorwaardelijk
 4. Maatschappelijk betrokken,
 5. Plezier, vriendschap, veiligheid en geborgenheid

Natuurlijk blijft bij alle verenigingsactiviteiten het plezier voorop staan. Plezier hebben in en naast het veld is de basis waarom we lid zijn van RCH-Pinguins.

Omdat in verenigingsverband vriendschappen voor het leven gesmeed worden, willen we deze kernwaarde bewust meenemen bij het uitvoeren van het beleid.

Naast het organiseren van de (sport)activiteiten zijn we ons bewust dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van elkaar. Veiligheid omdat de faciliteiten in orde zijn, maar ook het voelen van verantwoordelijkheid voor elkaars welzijn. In het verlengde hiervan moeten ook alle leden en gasten zich geborgen voelen bij RCH-Pinguins.

Presteren, passie en persoonlijke ontwikkeling

Natuurlijk staan de sportieve prestaties hoog op de prioriteitenlijst van een sportvereniging. Daarom willen we de opleidingsmogelijkheden op sportief gebied op een zo hoog mogelijk niveau houden en/of brengen.

Daarnaast is een vereniging ook een leerschool op maatschappelijk gebied . Ieder met zijn eigen unieke talenten en kwaliteiten kan ervaringen opdoen die waardevol zijn voor de eigen ontwikkeling in de maatschappij. Dit aspect van het lidmaatschap willen we verder ontwikkelen.

Open, transparant en onvoorwaardelijk

Open en transparant zijn betekent dat de leden op frequente basis geïnformeerd worden over het beleid en de gang van zaken binnen de vereniging. Ook de taakstelling van de diverse commissies moet duidelijk zijn en moet helder zijn in relatie tot de werkzaamheden van andere commissies.

Binnen de vereniging willen we een groter organisatorisch draagvlak creëren. Dit kan alleen met succes werken als de transparantie en openheid onvoorwaardelijk plaatsvindt. Fouten maken mag: het maken en toegeven van fouten is geen schande maar een bron van nieuwe kennis om het samen in de toekomst beter te doen.

Maatschappelijk betrokken

Een vereniging is van en voor de leden. In dit kader moeten we oog hebben voor het individu achter het lidmaatschap. In voor- en tegenspoed moet een vereniging haar betrokkenheid tonen.

De wereld van RCH-Pinguins stopt niet bij het hek van het sportcomplex. Om duurzaam te kunnen zijn moeten relaties opgebouwd worden met de wereld om de vereniging heen.

Naast betrokkenheid van en met de direct omwonenden, dient overleg/samenwerking opgebouwd te worden met andere verenigingen, met de Gemeente, bonden en iedere partij die waardevol is voor de continuïteit van de vereniging.

6 Doelstellingen.

Voor de periode tot en met 2024 zijn een aantal doelstellingen geformuleerd. Om deze doelstellingen te bereiken moeten alle leden actief betrokken zijn bij de activiteiten van de vereniging. Hiervoor kent RCH-Pinguins al een uitgebreid netwerk van commissies bemand door vrijwilligers.

Naast bestaande commissies zal er een beroep gedaan worden op meer leden om zich in te zetten voor het duurzaam maken van de vereniging. Er ligt bij het bestuur de uitdaging om voldoende vrijwilligers te vinden om de activiteiten, voortvloeiend uit de doelstellingen, te verwezenlijken (zie doelstelling 3). Belangrijk is te realiseren dat werken in een commissie naast waardevol voor de vereniging ook waardevol is voor de deelnemer zelf. Naast de sportbeleving dragen de commissie-activiteiten bij aan het plezier, persoonlijke ontwikkeling, de ontwikkeling van vriendschappen en het saamhorigheidsgevoel, die horen bij het lidmaatschap van een vereniging.

In de komende 5 jaar willen we (in willekeurige volgorde) bereikt hebben dat:

 1. door het ontwikkelde marketingbeleid het ledenaantal is gegroeid naar 300 leden.
 2. de definitie is vastgesteld waar het lidmaatschap voor staat. Op basis hiervan is een neutrale begroting ontwikkeld die een balans geeft tussen inkomsten (contributie) en kosten. Hierop is het financiële beleid ontwikkeld ten aanzien van de reserves uit de “van Eeden” gelden.
 3. de vrijwilligersinzet is gestructureerd, inclusief coaching van jonge / nieuwe vrijwilligers.
 4. de toekomstvisie voor de accommodatie is ontwikkeld en in uitvoering gebracht.
 5. invulling gegeven is aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid;
  veiligheid en geborgenheid voor de leden, gasten en omgeving: een
  gezonde vereniging ook op gebied van roken, drank en voeding
 6. de opleidingsmogelijkheid ontwikkeld is op sportief gebied voor alle groepen met prioriteit voor de jeugd.
 7. de opleidingsmogelijkheden ontwikkeld zijn voor de kaderfuncties als scheidsrechter, scoorder, coach, trainer, commissieleden en bestuur.
 8. er drie nevenactiviteiten, gericht op het aanbieden van activiteiten het jaar rond gericht op het verenigingsleven, zijn ontwikkeld en gestart.
 9. er vijf projecten zijn gestart om de verduurzaming van de vereniging te waarborgen.
 10. de samenwerking met Gemeente, buren, bonden, andere verenigingen vormgegeven is. Hiervoor zijn drie activiteiten ontwikkeld.
Nieuws
Nieuws
Openingday en Reunie 2024

Openingday bij RCH Pinguins op zaterdag 13 april. Het eerste speelt dan zijn eerste thuiswedstrijd tegen UVV. Maar ook zal als deel van ons prachtige jubileum jaar de Reunie plaatsvinden. Deze begint dan om 1 uur zal de ook de rest van de dag duren. Voor de jeugd is er een stormbaan en kan er kennis gemaakt worden met de helden uit ons verleden. Meet the Legends. Met Muziek, een Loterij en een BBQ, verwachten we een fantastische start van het nieuwe seizoen en ons Jubileumjaar. Kom je ook?

 

24 februari 2024
Nieuws
Nieuws