Lid worden

Ja ik (of mijn kind) wil lid worden van Honk- en Softbalvereniging RCH-Pinguins en wil graag middels onderstaand formulier vragen of er plaats is.

Aan de hand van de ingevulde gegevens zal er bepaald worden of er plaats is bij de betreffende leeftijdscategorie. Pas nadat gebleken is dat er plaats is zal via het opgegeven e-mail adres de definitieve lidmaatschapsovereenkomst verstrekt worden.

Online Aanmeldformulier

Geslacht(Vereist)
Geboortedatum(Vereist)
Lidmaatschap
Geen hier je gewenste Lidmaatschap aan. Bijv. Honkbal en junioren
Contact gegevens ouder(s)/voogd(en)
Voor alle leden U18 moeten deze gegevens worden ingevuld.
Verwerken persoons gegevens(Vereist)
Ga je akkoord met het plaatsen van mijn foto’s, op de on- en offline publicaties van RCH Pinguins?
Was u al eerder lid van een honk- of softbalvereniging?
Heeft u aan uw verplichtingen bij deze vereniging voldaan?
Ik ga akkoord met automatische incasso(Vereist)

Machtiging voor automatisch incasso

Naam incassant: Honk- en Softbalvereniging

RCH-Pinguins

Adres incassant: Tulpenlaan 7

Postcode incassant: 2121SB

Woonplaats incassant: Bennebroek

Incassant ID: NL49ZZZ405949310000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: • Honk- en Softbalvereniging RCH-Pinguins om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en • uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Honk- en Softbalvereniging RCH-Pinguins.

MM slash DD slash JJJJ

Voorwaarden bij definitief plaatsing als lid:

  1. Het lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor een volledig seizoen (XX maand t/m xx maand van het volgend jaar).
  2. Inning van de contributie gebeurt op basis van deze getekende inschrijving via automatische incasso, omstreeks XX maand. Bij het ontbreken van een machtiging tot automatische incasso wordt de contributie met € 10,00 administratiekosten verhoogd, tenzij deze vóór XX maand is ontvangen op rekeningnummer NL XX BANK XXXX XXXX XX.
  3. RCH-Pinguins verkrijgt hierbij het recht om bovenstaande gegevens door te geven aan derden zoals bijvoorbeeld de KNBSB of de gemeente.
  4. Leden en ouders van jeugdleden verplichten zich mee te draaien met kantine-diensten.
  5. Wanneer een machtiging is afgegeven die (bijv. om administratieve redenen) niet kan worden uitgevoerd wordt de contributie verhoogd met € 2,50 administratiekosten.
  6. Bij inschrijving na XX maand wordt de contributie naar rato berekend.
  7. Bij wijziging van uw gegevens moet u dit zo snel mogelijk, schriftelijk of via e-mail, doorgeven aan de ledenadministratie.
  8. Afmelding als lid voor een volgend seizoen dient te allen tijde schriftelijk of via e-mail plaats te vinden bij de ledenadministratie.
  9. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór XX maand van het seizoen door de vereniging te zijn ontvangen. Wanneer uw opzegging ná XX maand van een lopend seizoen is ontvangen, bent u gehouden de contributie voor het nieuwe seizoen in zijn geheel te voldoen.
  10. Er vindt geen restitutie van contributie plaats als het lidmaatschap tussentijds wordt opgezegd.